Mr. Justin Hofman, Santa Cruz, US / Hyla cadaverina